Rad na pokretanju i širenju sopstvenog biznisa zna biti mukotrpan, ali donosi osjećaj velikog zadovoljstva, jer ‒ radite za sebe i za ostvarenje vlastitih ciljeva.

Na tom putu kroz poslovne vode javljaju se različiti putokazi, koji vam govore gdje treba da skrenete i kome da se obratite. Za ostvarenje poslovne ideje potrebna su finansijska sredstva. Pri prvim poslovnim koracima, preduzetnici i mala preduzeća se uglavnom oslanjaju na sopstvene izvore finansiranja. U kasnijim fazama životnog ciklusa, sopstveni izvori finansiranja obično nijesu dovoljni da bi podmirili potrebu biznisa da raste i razvija se. U toj situaciji je potrebno da razmotrite i dostupne eksterne izvore finansiranja, među kojima su najznačajniji i na tržištu najzastupljeniji krediti od banaka.

 

Dobra priprema nije moguća ako nemate kvalitetno koncipiran poslovni plan.

Ako ste odlučili da zatražite kredit da biste ostvarili vaš poslovni poduhvat, veoma je važno da se dobro pripremite prije razgovora s finansijskim savjetnikom u banci. Dobra priprema podrazumijeva da definišete vaša pitanja za finansijskog savjetnika u banci, ali i da unaprijed imate sliku o ključnim stvarima na koja će savjetnik obratiti pažnju prilikom razgovora o kreditu. Dobra priprema nije moguća ako nemate kvalitetno koncipiran poslovni plan. Poslovni ili biznis plan treba da sadrži jasno definisane ciljeve, aktivnosti i resurse koji su vam potrebni za realizaciju poslovne ideje, a da na realnim osnovama prikaže očekivane efekte (npr: rast prodaje i prihoda, ušteda troškova…).

Ukoliko se dobro pripremite za razgovor s finansijskim savjetnikom, bićete istovremeno i spremni da razgovarate sa svim drugim potencijalnim poslovnim partnerima koji mogu biti podrška u razvoju vašeg biznisa.

Nezaobilazne teme: istorijski podaci, poslovni plan, učešće, obezbjeđenje

Bankarski posao se temelji ekonomskoj logici. Svaka odluka o finansiranju nekog poslovnog poduhvata klijenta zasnovana je na procjeni finansijske ostvarivosti i održivosti tog poduhvata.

 

Ukoliko je vaša finansijska i kreditna istorija uredna bićete u situaciji da dobijete povoljnije uslove

Prilikom odlučivanja o kreditu banke procjenjuju da li vaš biznis može obezbijediti pravovremenu otplatu obaveza po kreditu, a to rade na osnovu istorijskih podataka (bilansi, ranija kreditna istorija, novčani tokovi…) kao i na osnovu budućih očekivanja (projekcije prometa, novčanog toka, tržišta… – iz poslovnog plana). Ukoliko je vaša finansijska i kreditna istorija uredna i pokazuje da na vrijeme plaćate obaveze prema dobavljačima, kreditorima i državi, bićete u situaciji da dobijete povoljnije uslove u pogledu traženog učešća, obezbjeđenja kredita i cijene kredita. Dodatno, ako tražite kredit kod banke čiji ste klijent odranije i koja vas već „poznaje“, to će olakšati komunikaciju sa savjetnikom i ubrzati odlučivanje o kreditu. Buduća očekivanja sadržana su u poslovnom planu i vrlo je važno da su zasnovana na realnim pretpostavkama,

Važna informacija za banku je i da li i koliko ćete sopstvenih sredstava uložiti u realizaciju dostavljenog biznis plana, odnosno koliko je vaše učešće. Ukoliko vi sami nijeste spremni da svoj višak likvidnosti rizikujete i usmjerite na realizaciju svog poslovnog plana, da li je realno da očekujete od nekog drugog da to uradi?

Srazmjerno nivou rizika, banke će zahtijevati i obezbjeđenje kredita, kao garanciju da će, u slučaju da otplata kredita zapadne u kašnjenje, moći da naplati svoja potraživanja. U tu svrhu se mogu koristiti depoziti, mjenice, hipoteke, jemci…

 

91682487 - florist at work: pretty young blond woman making bouquet of different flowers

Vrste kredita

Svaki biznis jeste priča za sebe i nezahvalno je generalizovati, zbog čega ni u prethodnim pasusima nijesmo mogli biti previše detaljni. Ipak, za realizaciju vaše poslovne ideje, koliko god da je ona specifična i unikatna, vjerovatno ćete koristiti neki od uobičajenih kredita za poslovne subjekte: overdraft, revolving, kredit za obrtna sredstva, investicioni kredit.

  • Overdraft je vrsta kratkoročnog zaduženja, u praksi je poznat pod imenom „minus po računu“. Dozvoljava korišćenje sredstava i iznad raspoloživog iznosa na računu preduzeća, do određenog limita. Koristan je u situaciji kada imate neusklađene tokove priliva i odliva, održava dnevnu likvidnost biznisa.
  • Kredit za obrtna sredstva je vrsta kratkoročnog kredita koji pomaže u prevazilaženju nelikvidnosti i koristi se za plaćanje obaveza prema dobavljačima, za finansiranje nabavke sirovina, nabavku repromaterijala, goriva, dopunu zaliha, nabavku robe…
  • Revolving kredit je takođe kratkoročni kredit, a njegova je specifičnost što se odobrena sredstva koriste i povlače u tranšama, a svaka tranša otplaćuje prema svom planu otplate tokom ugovorenog perioda..
  • Investicioni krediti su krediti duže ročnosti i uzimaju se u slučaju da želite da investirate u kupovinu, izgradnju ili rekonstrukciju osnovnih sredstava (objekti, mašine, zemljište i sl.) potrebnih za dalji rast i razvoj vaše kompanije. Investicioni krediti su najčešće roka pet-deset godina. U dogovoru s bankom plan otplate se može prilagoditi vrsti investicije ili projekta, shodno eventualnoj sezonalnosti gotovinskog toka koji predstavlja izvor otplate kredita.
  • Faktoring nije kredit, ali može biti rješenje da blagovremeno dođete do potrebne likvidnosti ukoliko imate potraživanja koja još nijeste naplatili.

Sredstvima od kredita možete upravljati na šalteru kao i korišćenjem elektronskog bankarstva i platnih kartica.

 

Kada koristite elektronsko bankarstvo, uvijek ste u toku sa promjenama na računu, obavezama koje dospijevaju, uz aktiviranje usluge trajnog naloga, a vršite plaćanje bez obzira na to gdje se nalazite, uz niže naknade nego kada plaćate na šalteru.

Platne kartice vam omogućavaju i jednostavan pristup i raspolaganje sredstvima sa računa vaše kompanije korišćenjem bezgotovinskog plaćanja.

Predlažemo vam da, prije nego što stupite u kreditni aranžman sa bankom, posjetite finansijskog savjetnika za kompanije. Raspitajte se koju je dokumentaciju za kredit potrebno prikupiti (otvaranje računa, kreditni zahtjev, rješenje o registraciji kompanije, eventualno finansijski izvještaji za posljednje tri godine, dokumentacija za obezbjeđenje kredita i dr.). Detaljno objasnite kreditnom savjetniku namjenu kredita i vaše poslovne namjere, kako bi vam preporučio kredit koji odgovara vašem poslovanju, očekivanim tokovima novca i daljem razvoju firme, a kako biste vi na osnovu dobijenih informacija mogli planirati svoje dalje poslovne uspjehe.

Erste sveznalica