Ugovorni odnosi se zasnivaju prije svega na uvjerenju da će obje strane ispuniti ono što je u ugovoru iskazano. Međutim, nerijetko se usljed sklapanja velikog posla po prvi put između dva partnera iskaže potreba za učvršćivanjem povjerenja kroz davanje određenih ustupaka i finansijskih uvjerenja drugoj strani kako bi se iskomunicirala ozbiljnost namjere između njih.

Danas vam pišemo o bankarskim garancijama koje predstavljaju veoma koristan instrument za dalju ekspanziju poslovnih aktivnosti preduzeća.

Šta su zapravo bankarske garancije?

Bankarska garancija zapravo predstavlja garanciju kreditne institucije kojom se osigurava to da će obaveze jedne strane iz ugovornog odnosa biti ispunjene. Drugim riječima, banka se putem bankarske garancije obavezuje da isplati određeni novčani iznos drugoj strani (korisniku garancije) iz ugovornog odnosa u slučaju da vaša kompanija ne bude u stanju da ispuni svoje obaveze u propisanom periodu.

U praksi, ovo se najčešće dešava prilikom zasnivanja velikih partnerskih ugovornih poduhvata

Bankarske garancije omogućavaju kompaniji da pribavi resurse i sklopi ugovorne odnose za koje inače ne bi bila u stanju u tom trenutku, čime podstiču rast preduzeća. Najčešće se koriste usljed ograničene mogućnosti jedne od ugovornih strana da procijene finansijsku i kredibilnost svake od kompanija sa kojima stupaju u ugovorni odnos. U praksi, ovo se najčešće dešava prilikom zasnivanja velikih partnerskih ugovornih poduhvata ili prilikom javnih poziva za ponude državnih institucija ili velikih korporacija.

Kako one funkcionišu na primjeru?

Recimo da vaša kompanija želi da se prijavi na tender za nabavku koji je raspisala velika multinacionalna korporacija. Multinacionalna korporacija vrlo vjerovatno nema sposobnost da procijeni vašu finansijsku stabilnost i sposobnost da izvršite obaveze predviđene ugovorom na ispravan način, u propisanom roku. Kako bi se multinacionalna korporacija osigurala od neizvršenja obaveza predviđenih ugovorom od strane vaše kompanije, vrlo je vjerovatno da će kao dio tenderske dokumentacije zahtijevati bankarsku garanciju.

 

Kako bi vam banka izdala garanciju, neophodno je da detaljno analizira vaše poslovanje i finansijsku stabilnost

Obično, traženi iznos bankarske garancije u ovom slučaju bude toliki da pokrije sve eventualne troškove koji nastaju za multinacionalnu korporaciju u slučaju neispunjenja obaveza sa vaše strane po odabiru date ponude. Sa druge strane, kako bi banka izdala garanciju i time garantovala za vaše izvršenje obaveza, neophodno je da detaljno analizira vaše poslovanje i finansijsku stabilnost. Nakon izdavanja bankarske garancije, ukoliko ne ispunite predviđene uslove propisane tenderom, multinacionalna korporacija može pokrenuti bankarsku garanciju. Banka koja je vašoj kompaniji izdala bankarsku garanciju tada uplaćuje iznos bankarske garancije.


Bankarske garancije mogu biti i obostrane
, gdje se i vi i druga ugovorna strana ugovorom obavezujete da obezbijedite jedna drugoj garancije za ispunjenje obaveza iz ugovornog odnosa. Recimo da se vaša kompanija bavi građevinskim projektima i želite da regulišete partnerski odnos sa velikim dobavljačem materijala. Kako biste to postigli možete zahtijevati dostavljanje bankarske garancije koja se može aktivirati u slučaju kašnjenja prilikom dostavljanja materijala za vaš projekat. Sa druge strane, vaš dobavljač materijala bi mogao zahtijevati od vas bankarsku garanciju za slučaj da ne preuzmete materijal sa njegovog stovarišta u određenom periodu ili ne uplatite avans do određenog roka.

 

Razlika između bankarskih garancija i akreditiva

Bankarske garancije, iako dosta slične po principu funkcionisanja sa akreditivima, koriste se za različite namjene. Oba finansijska instrumenta garantuju iznos novca drugoj ugovornoj strani pod određenim uslovima.

  • Akreditiv štiti kako uvoznika ili kupca, tako i izvoznika ili prodavca, jer garantuje plaćanje obaveze prema prodavcu nakon ispunjenja ugovornih obaveza prema kupcu. Akreditivom se banka obavezuje da preusmjeri sredstva sa računa kupca na račun prodavca po ispunjenju njegovih obaveza.
  • Garancija je, sa druge strane, instrument osiguranja ugovornih obaveza kojom banka preuzima na sebe obavezu da u slučaju neispunjenja ugovornih obaveza, a na poziv korisnika garancije, izvrši plaćanje do iznosa navedenog u garanciji.

Vrste bankarskih garancija

Sveukupno, bankarske garancije se mogu podijeliti na garancije performansi i finansijske garancije.

U najznačajnije garancije performansi spadaju:

  • Garancije ponude koje garantuju da kompanija ima finansijske sposobnosti da ispuni sve uslove projekta za koji je aplicirala, po prihvatanju njene ponude. Njom se osigurava da se za određeni projekat prijave samo ozbiljni izvođači.
  • Garancije kvaliteta koje služe kao kolateral za pokriće troškova koji su nastali za drugu ugovornu stranu u slučaju da roba ili usluge nijesu isporučeni u skladu sa uslovima propisanim u ugovoru.

Finansijske bankarske garancije predstavljaju garancije koje se koriste kako bi se obezbijedilo finansijsko obavezivanje poput pozajmice ili sigurnosnog depozita. Na primjer, recimo da vaša kompanija želi aplicirati za pristup sredstvima određenog investicionog fonda ili međunarodnog programa, koji zahtijeva bankarsku garanciju za slučaj da se ne pridržavate uslova korišćenja i otplate tih sredstava.

Prilikom odabira banke za koju želite da garantuje za vaše poslovanje, veoma je bitno da razmotrite i njenu reputaciju i brend u svijetu. Erste banka je članica Erste grupe, koja predstavlja prepoznatlijv brend na području čitave Evrope. Ukoliko razmatrate to da li će vašoj kompaniji biti neophodna bankarska garancija, kao i za koje sve namjene možete da je iskoristite, našim finansijskim savjetnicima bi bilo zadovoljstvo da pomognu vašim poslovnim poduhvatima.


Bankarske garancije su veoma koristan finansijski instrument koji znatno može pomoći poslovanju vašeg preduzeća, posebno u pogledu ekspanzije prema inostranstvu. Nadamo se da smo vam ovim tekstom pomogli da razumijete bolje njihov način funkcionisanja.


Erste sveznalica