Bilo da ste odlučili da investirate u novi poslovni prostor ili razmišljate o kupovini akcija, izvjesni stepen rizika uvijek je prisutan kod velikih ulaganja. Situacija je ista i ako se nalazite „sa druge strane stola“. Uzmimo za primjer da ste riješili da prodate poslovni prostor, ali želite garanciju da ćete moći da zaštitite vaše potraživanje, odnosno da ćete uspjeti da naplatite ugovornu cijenu.

Da li biste, u trenucima donošenja značajnih finansijskih odluka, željeli da znate formulu za „miran san“ investitora? Escrow račun je nastao kako bi se omogućilo ugovornim stranama da na jednostavan način osiguraju ispunjenje ugovornih odnosa koji uključuju novčane transakcije. U ovom tekstu ćemo vam predočiti šta ovaj pojam predstavlja i u kojim okolnostima je veoma pametna odluka da se odlučite na njegovo korišćenje.

Šta je Escrow račun i za šta se koristi?

Escrow račun je vid obezbjeđenja ugovora koji garantuje da će prodavcu biti plaćena cijena utvrđena kupoprodajnim ugovorom, i sticanje prava svojine nad predmetom ugovornog odnosa za kupca sa druge strane. Na ovaj račun kupac deponuje sredstva kod finansijske institucije koja je posrednik u ugovornom odnosu i garantuje isplatu prodavcu po ispunjenju ugovorenih uslova.

Escrow račun se otvara za samo jednu transakciju. Na primjer, za kupovinu poslovnog prostora, potpisaćete jedan kupoprodajni ugovor, odabrati finansijsku instituciju koja nudi ovaj tip usluge i otvoriti jedinstveni Escrow račun. Ako se nakon nekog vremena vaša kompanija odluči za kupovinu akcija, ta transakcija će zahtijevati otvaranje novog Escrow računa.

Nakon isteka ugovorenog roka, ako prodavac ne ispuni sve preuzete obaveze, smatraće se da je ugovor prestao da važi.

Rok trajanja Escrow računa je bitno utvrditi, jer se on ne može opozvati ili mijenjati od strane samo kupca ili samo prodavca, a bez saglasnosti banke. Recimo, ako ste kupoprodajnim ugovorom utvrdili da će prodavac ispuniti sve predviđene uslove u roku od devet mjeseci, to je rok trajanja i Escrow računa. Nakon isteka ugovorenog roka, a prodavac ne ispuni sve preuzete obaveze, smatraće se da je ugovor prestao da važi, a oročeni novac se vraća vama, odnosno kupcu. Escrow račun se smatra jednim od najefikasnijih instrumenata za sigurnu naplatu potraživanja.

Kako Escrow račun funkcioniše na primjeru?

Glavna prednost Escrow računa je u tome što štiti sve ugovorne strane. Pretpostavimo da ste se odlučili na kupovinu poslovnog prostora. Pronašli ste idealnu lokaciju i odličan prostor, koji zahtijeva manje renoviranje. Sa prodavcem ste, potpisujući kupoprodajni ugovor, dogovorili da je njegova obaveza da izvrši popravke. Nakon toga, ostaje samo da obavite plaćanje i dobili ste nove kancelarije! Ali, suma novca koju ćete izdvojiti za kupovinu poslovnog prostora nije ni malo bezazlena. Na koji način možete biti sigurni da će prodavac ispuniti sve stavke iz kupoprodajnog ugovora? Kako taj isti prodavac može vjerovati vama da će naplatiti potraživanje?

Vrlo je bitno da odaberete Escrow banku u koju imate povjerenja. Njena uloga je zaštita.

Rješenje je, pogađate, Escrow račun. Umjesto da novac predate direktno prodavcu, osiguranje ispunjenja ugovora možete ostvariti deponovanjem novca na Escrow račun. Takođe, uz novac prilažete i neke bitne odredbe kupoprodajnog ugovora, kao što su obavljanje potrebnih popravki poslovnog prostora, uplata poreza na imovinu i slično. Vrlo je bitno da odaberete Escrow banku u koju imate povjerenja. Njena uloga je zaštita. Ona neće ustupiti deponovani novac prodavcu sve dok ne ispuni uslove predviđene kupoprodajnim ugovorom. Istovremeno štiti prodavca, zadržavajući novac na Escrow računu sve dok se ne ispune pomenuti uslovi.

Banka ima ulogu supervizora u izvršavanju ugovornih odredbi. Ako biste otvorili Escrow račun u našoj banci, Erste bi predstavljao treću, nepristrasnu stranu i naš bi zadatak bio da obezbijedimo izvršenje ugovornih obaveza, kako od strane kupca, tako i od strane prodavca. Naknada za otvaranje i vođenje Escrow računa se ugovara sa bankom.

Prednosti otvaranja Escrow računa

Razmjena novca prilikom kupovine nekretnine nije jednostavna kao što mnogi vjeruju. Ugovorne obaveze zahtijevaju određene procese i nije rijetko da transakcija zavisi od ugovornih uslova koje treba da ispune obje strane. U ovom slučaju, Escrow račun pruža neophodan nivo sigurnosti, a mogu ga otvoriti domaći i strani poslovni subjekti.

Zbog čega bi trebalo da razmislite o otvaranju Escrow računa, bilo da kupujete ili prodajete poslovni prostor? Njegove glavne prednosti leže u činjenici da obje strane unaprijed znaju:

  • Da je novac oročen u Escrow banci u koju obje strane imaju povjerenje;
  • Da je data suma novca položena na prethodno otvoreni Escrow račun;
  • Da se kupac odrekao prava da raspolaže deponovanim novčanim sredstvima dok se ne ispune uslovi navedeni u Escrow ugovoru;
  • Da su uslovi koji moraju biti ispunjeni da bi se oročena sredstva isplatila prodavcu unaprijed dogovoreni i da obavezuju sve tri strane: kupca, prodavca i banku kao posrednika;
  • Da ocjenu o ispunjenju uslova ugovora ocjenjuje banka u koju obje strane imaju povjerenje.

Banka predstavlja treću, nepristrasnu stranu i ima zadatak da obezbijedi izvršenje ugovornih obaveza.

Escrow račun predstavlja pravu formulu za sigurnost investitora (kupaca). Svaka banka, baš kao i naša, treba da štiti interese svojih klijenata. Ukoliko kupujete poslovni prostor ili vrijednu opremu, obezbijedićete da vaš novac bude na sigurnom dok prodavac ne ispuni sve ugovorne obaveze. Ako ste prodavac, nekretnina koju prodajete neće postati tuđe vlasništvo dok u vaše ruke ne pređe novac utvđen ugovorom. Zahvaljujući Escrow računu, zaštićeni ste u kojoj god ulozi da se nalazite.

Nadamo se da vam je ovaj tekst pomogao i da ćete, ukoliko se odlučite na veću finansijsku transakciju, razmisliti o otvaranju Escrow računa i pogodnostima koje vam pruža. Ukoliko vam je potrebno više informacija, pogledajte našu ponudu ovdje i kontaktirajte nas popunjavanjem forme ili posjećivanjem vama najbliže filijale. Erste banka je uvijek tu da vam pruži podršku.🙂

Erste sveznalica