Živimo u periodu brzih promjena, posebno na polju tehnologije. Inovacije u finansijskim uslugama grupisane pod zajedničkim imenom “FinTech”, privlače sve više interesovanja. Ovaj sektor je doživio velik rast nakon ekonomske krize, budući da su barijere za ulazak na ovo polje znatno smanjene uporedo sa većim prilivom investicionog kapitala i razvojem novih tehnologija. Sa druge strane, suočeni smo sa činjenicom da su ljudi danas izbirljiviji nego ranije prilikom donošenja bilo koje odluke, a njihova očekivanja od korisničkog iskustva su veća nego ikad.

Pokušaćemo da vam približimo aktuelnosti iz svijeta finansijske tehnologije i objasnimo na koji način mogu uticati na promjene poslovanja finansijske industrije u budućnosti.

Blockchain za šire narodne mase?

Blockchain je revolucionarna tehnologija koja stoji iza Bitcoina i njemu sličnih kriptovaluta. Blockchain je, uprošteno, decentralizovana baza podataka o transakcijama koju može vidjeti svako. Blokovi transakcija se generišu, kriptografski ovjeravaju i hronološki dodaju u lanac (blockchain) svakih 10 minuta. Matematička kompleksnost zadataka kojima članovi mreže potvrđuju blokove čini nemogućim retroaktivno falsifikovanje upisa u blockchain, a javnost podataka u njemu omogućava članovima mreže da u svakom trenutku imaju tačan uvid u to ko je vlasnik čega.

Time se transakcioni troškovi znatno smanjuju, a finansijske institucije mogu klijentima ponuditi povoljnije usluge.

Zbog sigurnosti obavljenih transakcija (blockchain je praktično nemoguće hakovati), potreba za posrednicima u transakcijama nestaje, a troškovi se znatno smanjuju. Kada je ova tehnologija nastala mnogi su se pitali da li će upravo ona zamijeniti tradicionalne finansijske institucije, uključujući i banke. Ipak, trenutna situacija je da će, umjesto konkurencije tradicionalnim finansijskim institucijama, blockchain prije poslužiti da pojednostavi kompleksne segmente poslovanja. Ono što blockchain čini najviše interesantnim finansijskim institucijama jeste stvaranje dijeljenog trajnog zapisa o svakoj transakciji između više stranaka, koji je nemoguće izmijeniti ili opovrgnuti, koji kao takav ima potpunu pouzdanost. Time se transakcioni troškovi znatno smanjuju, a finansijske institucije mogu klijentima ponuditi povoljnije usluge.

41392768 - office colleagues talking at work

Od nastanka Blockchaina do danas, privlačnost bezbjednosti, niskih troškova i efikasnosti su uticale na veliko interesovanje finansijskih institucija za ovu tehnologiju. Prema Morgan Stanley-u, znatno je povećan broj kompanija u industriji koje pominju blockchain u svom finansijskom izvještavanju za 2016. godinu, a 63% njih odnosi na kompanije koje su povezane sa tržištima kapitala.

Neki od konzorcijuma svjetskih finansijskih instutucija su u posljednje vrijeme istraživali veliki broj dokaza koncepta primjene blockchain-a u poslovanju, od trgovine hartijama od vrijednosti, različitih vidova pametnih ugovora do međunarodnih platnih transfera. To predstavlja prvi korak ka njegovoj masovnoj upotrebi. Ipak, i dalje postoji veliki broj pitanja koje okružuju upotrebu blockchain-a za šire narodne mase, kako regulatornih, tako i onih koji su u vezi sa konsenzusom glavnih aktera među finansijskim institucijama.

Personalizovanost korisničkog iskustva je imperativ

Živimo u ekonomiji personalizovanog iskustva. Očekujemo da proizvodi i usluge koje koristimo budu intuitivni i jednostavni za korišćenje, a istovremeno i bezbjedni i pristupačni. Finansijske institucije, uključujući i Erste banku, sve više postaju svjesne ove činjenice, i nužno je promijeniti pristup sagledavanja klijenata kroz svega nekoliko ciljnih grupa.

U budućnosti, lični asistenti u našim telefonima će dodatno jačati svoje sposobnosti konverzacije sa nama.

Danas od usluga koje koristimo očekujemo da razumiju naše potrebe i pruže nam kontekstualne informacije u skladu sa tim potrebama. Razvoj mašinskog učenja i vještačke inteligencije će posebno podstaći napredak na ovom polju. U budućnosti, lični asistenti u našim telefonima će dodatno jačati svoje sposobnosti konverzacije sa nama. Obraćaćemo im se prirodno, a oni će nam davati kontekstualne odgovore.

Sa druge strane, banke upravljaju ogromnim količinama podataka koje treba procesuirati i donijeti valjane zaključke dovoljno brzo u tržišnim uslovima. Sve veća primjena vještačke inteligencije u ovom polju uticaće na znatno bolji nivo usluge koji banke mogu ponuditi svojim korisnicima.

Šta razvoj FinTech-a znači za Erste grupu?

Mi u Erste banci kao dijelu Erste grupe takođe smo bliski svjedoci promjena u ponašanju klijenata i uticaju novih tehnologija. Kao odgovor, unapređenje korisničkog iskustva predstavlja jedan od glavnih ciljeva naše trenutne grupne strategije. Jedan od glavnih pokretača ove orijentacije leži u pružanju jedinstvenih iskustava svakom individualnom klijentu i njihovim interesovanjima.

Pored toga, Erste grupa ima jasan pogled na to kada i pod kojim uslovima će sarađivati sa kompanijama iz oblasti finansijskih tehnologija. Neke od banaka u našoj grupi već imaju pilot projekte koji koriste vještačku inteligenciju kroz IBM Watson platformu. Uzevši sve ovo u obzir, Erste grupa se trudi da odgovori svim izazovima koje sa sobom nosi budućnost bankarstva.

Erste sveznalica